Úvod

Prevádzkovateľom je IN THE SKY s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ").

IČO 47757281
DIČ 2024078067
Sídlo IN THE SKY s.r.o.
Šamorínska 16 903 01 Senec
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.98512/B

Vznik a predmet zmluvného vzťahu

Prevádzkovateľ zabezpečuje účasť na akciách a aktivitách popísaných v ponuke prevádzkovateľa (ďalej tiež len "služby") pre príjemcu služby (ďalej len "príjemca", tj. Osoba, ktorá je držiteľom vystaveného poukazu) na základe nákupu poukazu (ďalej tiež ako “tovar”). Poukaz môže objednávajúci (ďalej len "objednávajúci") kúpiť pre seba alebo pre tretiu osobu.

Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok prevádzkovateľa dodať objednávajúcemu poukaz a zaistiť príjemcovia služieb dodanie služieb v ňom popísaných poskytovateľom služieb a záväzok objednávajúceho zaplatiť prevádzkovateľovi za dodanie tohto poukazu dohodnutú cenu. Objednaním tovaru objednávajúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Poukaz ý je platný do okamihu poskytnutia služby pri rešpektovaní doby platnosti uvedenej na poukaze a ktorý oprávňuje príjemcu služieb na čerpanie služieb. Zakúpením poukazu objednávajúci súhlasi s prevádzkovým poriadkom a podmienkami a bezvýhradne ich akceptuje. Tieto podmienky poskytovania služieb sú tiež uvedené na internetových stránkach. Príjemca služieb vyslovuje súhlas s uzatvorenou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami použitím poukazu.

Objednania, dodanie a rezervácia služieb

Objednanie - elektronická, písomná, emailová alebo telefonická objednávka predstavuje návrh objednávajúceho na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru špecifikovaného v objednávke. Prijatím objednávky (akceptáciou návrhu) vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.

Dodanie poukazu - poukaz je objednávajúcemu dodaný v elektronickej forme, teda e-mailom, alebo poštou na adresu uvedenú v objednávke.

Platnosť poukazu- službu je nutné vyčerpať do uplynutia doby platnosti darčekového poukazu. Platnosť poukazu je vyznačená v časti "Platnosť do:". Po uplynutí tejto lehoty príjemca služieb stráca nárok na poskytnutie vybranej služby, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu, ak s ním písomne nebude dohodnuté inak.

Rezervácia - rezervácia termínu a miesta poskytnutia služieb musí byť dohodnutá s prevádzkovateľom tak, ako je tak ustanovené v popise služby. Najskôr však taká rezervácie môže byť urobené po tom, čo bola uhradená cena poskytovaných služieb. Rezervácií termínu a miesta konania aktivity sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť príjemcovi poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite. Rezervácia je záväzná.

Plnenie služieb - služba bude poskytnutá osobe uvedenej pri rezervácii termínu (príjemcovi služby). Darčekový poukaz môže byť prevedený na ďalšiu osobu, pričom osoba prevádzajúca pouakz je povinná informovať nového oprávneného o právach a povinnostiam plynúcich zo zmluvy, ktorú on alebo objednávajúci uzavrel s prevádzkovateľom, ako aj o týchto obchodných podmienkach. Darčekový poukaz nemôže byť vymenený za peniaze.

Storno rezervácie - rezerváciu môže príjemca služby zrušiť najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom rezervácie a dojednať termín nový v rámci platnosti poukazu. Rezervácie zrušené príjemcom neskôr ako v predchádzajúcom odseku je považovaná za uskutočnenie (vybranie) zážitku bez akéhokoľvek nároku na vrátenie kúpnej ceny či dohodnutí nového termínu rezervácie. Príjemca služby (alebo objednávateľ) môže využiť najviac 1x bezplatného zrušenia alebo zmeny rezervovaného termínu a následného rezervovanie nového termínu v rámci doby platnosti poukazu. Každé ďalšie rušenie rezervácie (druhé a ďalšie) alebo akákoľvek iná zmena v rezervácii v rámci obdobia platnosti poukazu bude spoplatnené sumou 20, -EUR.

Platobné a dodacie podmienky

Cena poskytovaných služieb - zmluvné strany sa dohodli na cene objednaných služieb, ktorých poskytnutie prevádzkovateľ zabezpečí a ktoré budú poskytnuté príjemcovi služby, pričom táto cena je uvedená v záväznej objednávke, na webových stránkach alebo oznámená pri telefonickej objednávke. K balíčku bude priložená faktúra so splatnosťou 14 dní. Cena môže byť kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej stránke prevádzkovateľa. Pri bezhotovostnej platbe sa okamihom úhrady rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa. Poukaz je objednávateľovi dodaný elektronicky formou e-mailu, alebo poštou na adresu uvedenú v objednávke.

Spoplatnenie dopravy - v prípade zvolenia doručenia poštou, bude ku kúpnej cene (pozri predchádzajúci odsek) pripočítaný poplatok za doručenie tovaru stanovený v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy v rámci SR:

● Doručenie poukazu= 3,50€

Práva a povinnosti zmluvných strán

● Všetkých aktivít (čerpania služieb) sa osoba uvedená pri rezervácii (príjemcu služieb) zúčastňuje výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť. Táto osoba musí sama posúdiť, či je zdravotne a fyzicky spôsobilá k bezpečnému zvládnutiu vybranej aktivity.

● Príjemnca služby je povinný prečítať si podmienky prevádzky uvedené na stránke www.inthesky.sk

● Príjemca služby je povinný obstarať si všetky potrebné doklady nutné k zaisteniu služby (napr. Cestovné doklady, poistenie, potvrdenie o lekárskej prehliadke a pod.). Zoznam potrebných dokladov je uvedený na stránke www.inthesky.sk Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z neplatnosti alebo neúplnosti potrebných dokladov.

● Príjemca služby má povinnosť dostaviť sa v dohodnutom termíne (dátum a čas) na miesto konania aktivity. Ak tak neurobí, je služba považovaná za vybranú bez akejkoľvek náhrady škody.

● Príjemca služby má povinnosť predložiť a odovzdať poskytovateľovi danej služby poukaz.

● Príjemca služby má povinnosť zabezpečiť sprievod a dohľad dospelej osoby pri účasti osoby mladšej ako 18 rokov alebo osoby, ktorej zdravotný stav to vyžaduje.

● Príjemca služby má povinnosť zabezpečiť súhlas zákonného zástupcu pri účasti osoby mladšie ako 18 rokov (bez jeho sprievodu).

● Prevádzkovateľ sa zaväzuje prostredníctvom tretej strany zabezpečiť na mieste uskutočnenie služby zodpovednú osobu (ďalej len inštruktor), ktorá preškolí príjemca služby a zoznámi ho so všetkými povinnosťami a podmienkami, ktorými sa musí riadiť po dobu uskutočnenia služby.

● Príjemca služby zodpovedá za škodu spôsobenú pri nedodržaní pokynov inštruktora, s ktorými bol oboznámený pred uskutočnením služby. Príjemca služby má povinnosť uhradiť škody, ktoré spôsobil poskytovateľom služieb v rámci čerpania služieb pri nedodržaní inštrukcií od poskytovateľa služieb.

● Príjemca služby je oprávnený si za seba zaistiť kedykoľvek pred poskytnutím služby náhradníka. Tejto osobe potom musí byť odovzdaný poukaz a náhradník musí spĺňať podmienky uvedené v informáciách k danej aktivite (napr .: vek, zdravotný stav, lekárske potvrdenie) a súhlasiť s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú objednávajúci uzavrel s prevádzkovateľom, ako aj s týmito obchodnými podmienkami.

Zmeny dohodnutých podmienok

Objednávajúci či príjemca služieb je oprávnený si bez uvedenia dôvodu za paušálny poplatok vo výške 30,-EUR vybrať inú službu z ponuky, ktorá zodpovedá pôvodnej cene zakúpenej služby. Zmenu služby je možné vykonať najneskôr v chvíľu rezervácie, vždy však iba v rámci doby platnosti poukazu. Celková platnosť poukazu sa tým nemení.

Odstúpenie od zmluvného vzťahu

Objednávajúci či príjemca služieb môže počas doby platnosti poukazu do okamihu dojednania rezervácie odstúpiť od zmluvy za storno poplatok vo výške 50% z ceny darčekového poukazu. Podmienkou je zaslanie poukazu späť prevádzkovateľovi.

Objednávajúci či príjemca služieb má ďalej právo odstúpiť od zmluvy v prípade závažného porušenia povinností zo strany prevádzkovateľa

Objednávajúci, ktorý je spotrebiteľom, (spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) má podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón), a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa rozhodne objednávajúci využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť najneskôr do 14. dňa od prevzatia poukazu.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže objednávajúci odstúpiť podľa uvedeného zákonného ustanovenia od zmlúv:

1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia

2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa

3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu

4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal

5. na dodávku novín, periodík a časopisov

6. spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

1. V prípade zrušenia služieb poskytovaných externými dodávateľmi; s plnou peňažnou náhradou škody v podobe inej aktivity v hodnote pôvodne dohodnutých služieb. O zrušení služieb je prevádzkovateľ povinný príjemcu služieb bezodkladne informovať, najneskôr pri rezervácii.

2. Z dôvodov porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.

Odstúpenie od zmluvy niektorej zo zmluvných strán sa vykonáva písomne a to najneskôr do 2 dní od skutočnosti, na ktorej základe je možné odstúpiť.

Ešte neexpedovanú objednávku je možné stornovať mailom zaslaným na info@inthesky.sk V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú dostanete na váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.

Finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom. V súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka §53 odst.10 vraciame financie najneskôr do 30 dní od podania oprávnenej požiadavky. Z predajnej sumy máme právo odpočítať náklady na balné a poštovné.

Reklamácie

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobe uvedenej pri rezervácii služby (príjemcovia služby) poskytnutie služieb špecifikovaných v poukaze súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poskytovateľ vydá príjemcovi služieb písomné potvrdenie o tom, kedy uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej vydá príjemcovi služieb potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pre prípad zamietnutej reklamácie poskytovateľ príjemcovi služieb vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Ak dôjde k objektívnym okolnostiam nezávislom na vôli prevádzkovateľa, v dôsledku ktorých príjemca služieb plne nevyčerpal zaplatené služby, nevzniká, pokiaľ nie je dohodnuté inak, nárok na zľavu z ceny týchto služieb.

Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Uskutočnením objednávky dáva klient poskytovateľovi výslovný súhlas s aplikáciou Obchodných podmienok a zároveň/a tým so spracovaním osobných údajov o klientovi, ktoré tento poskytol, a to v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.Prevádzkovate zverejňuje VOP na Stránke.

2. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávajúcim vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3.Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávajúcim bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.

4.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2017.